Algemene Voorwaarden Neitraco Geo, Infra & Telecom B.V. 01-01-2021

Hoofdstuk I

Toepasselijkheid
1.1. Hoofdstuk I van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen die Neitraco Geo, Infra & Telecom doet en op alle overeenkomsten die zij sluit met een Wederpartij.
1.2. Afhankelijk van de inhoud van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst zijn aanvullend de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

    • Wanneer Neitraco Geo, Infra & Telecom producten levert en/of vervaardigt: De Leveringsvoorwaarden (Hoofdstuk II).
    • Wanneer Neitraco Geo, Infra & Telecom detacheert: De Detacheringsvoorwaarden (Hoofdstuk III).

1.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. In geval van strijdigheid tussen de aanbieding van Neitraco Geo, Infra & Telecom en de opdrachtbevestiging prevaleert de aanbieding boven de opdrachtbevestiging.
1.5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aanbieding en de Algemene Voorwaarden (Hoofdstuk I t/m III) prevaleert de aanbieding.

Aanbieding
2.1. Een door Neitraco Geo, Infra & Telecom uitgebrachte aanbieding kan gedurende één maand na dagtekening door de Wederpartij worden aanvaard, tenzij in de aanbieding een andere termijn tot aanvaarding is opgenomen. Een aanbieding wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de aanbieding geldende wet- en regelgeving.

Tarieven en betaling
3.1. Neitraco Geo, Infra & Telecom is, indien de looptijd van een met de Wederpartij gesloten overeenkomst langer is dan zes maanden, gerechtigd tarieven te wijzigen. De wijziging van de tarieven gaat in dat geval in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aankondiging tot prijswijziging is gedaan. Tariefsverhogingen zullen aan de Wederpartij schriftelijk worden meegedeeld.
3.2. Neitraco Geo, Infra & Telecom factureert haar diensten en werkzaamheden per maand, tenzij anders overeengekomen. De facturen worden digitaal ingediend. Neitraco Geo, Infra & Telecom is gerechtigd voorschotdeclaraties in te dienen.
3.3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Onverminderd haar overige rechten is Neitraco Geo, Infra & Telecom gerechtigd de diensten en/of werkzaamheden te onderbreken of op te zeggen indien zij niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen.
3.4. De Wederpartij zal alle over of in verband met de facturering geheven belastingen aan Neitraco Geo, Infra & Telecom betalen, zoals omzetbelasting.
3.5. Betalingen door de Wederpartij worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

Samenwerking met derden
4.1. Indien Neitraco Geo, Infra & Telecom op verzoek van Wederpartij samenwerkt met één of meer Hulppersonen, dan zal Neitraco Geo, Infra & Telecom voor het door deze Hulppersonen verrichte deel van de opdracht niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Neitraco Geo, Infra & Telecom deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De Wederpartij draagt in die gevallen zorg voor de onderlinge coördinatie en is verantwoordelijk voor de door deze Hulppersonen aan Neitraco Geo, Infra & Telecom te verstrekken gegevens.
4.2. Indien Neitraco Geo, Infra & Telecom in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer Hulppersonen inschakelt, zal Neitraco Geo, Infra & Telecom voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die Hulppersonen jegens Neitraco Geo, Infra & Telecom voor die schade aansprakelijk zijn.

Gegevensverstrekking zaken en goederen
5.1. Indien blijkt dat de door de Wederpartij ten behoeve van de opdracht verstrekte gegevens niet volledig, actueel of juist zijn, dan wel indien deze gegevens te laat zijn verstrekt of indien blijkt dat de Wederpartij over gegevens beschikt die van belang zijn voor de opdracht, maar die niet heeft verstrekt, dan zal Wederpartij alle kosten die ontstaan als gevolg hiervan aan Neitraco Geo, Infra & Telecom voldoen en eventuele schade compenseren.

Geheimhouding
6.1. Indien gegevens ter beschikking worden gesteld of ontvangen dienen de Wederpartij en Neitraco Geo, Infra & Telecom de door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk te behandelen en van deze gegevens alleen gebruik te maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. Neitraco Geo, Infra & Telecom is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

AVG en Datalekken
7.1. Wederpartij draagt er, indien van toepassing, als “verwerker” dan wel als “Verantwoordelijke” zorg voor dat persoonsgegevens van werknemers en van eventuele Hulppersonen van Neitraco Geo, Infra & Telecom conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Gebruik van deze gegevens is uitsluitend toegestaan voor de uitvoering van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst.
7.2. Neitraco Geo, Infra & Telecom draagt er, indien van toepassing, als “verwerker”, dan wel als “Verantwoordelijke” zorg voor dat persoonsgegevens die zij in het kader van de Prestatie verwerkt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden.
7.3. Bij eventuele datalekken dient door de Wederpartij binnen 24 uren na het bekend worden daarvan, melding gemaakt te worden bij Neitraco Geo, Infra & Telecom.

Toezicht
8.1 Indien de opdracht inhoudt dat Neitraco Geo, Infra & Telecom directie voert en/of toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan Neitraco Geo, Infra & Telecom alleen aansprakelijk zijn voor schade in de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

Aansprakelijkheid
9.1. De aansprakelijkheid van Neitraco Geo, Infra & Telecom is beperkt tot directe schade en tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom zoals overeengekomen in de met de Wederpartij gesloten overeenkomst, de deelovereenkomst of wijzigingsovereenkomst welk maximum het bedrag van € 1.000.000,00 niet zal overstijgen. Neitraco Geo, Infra & Telecom is niet aansprakelijk voor indirecte, onvoorzienbare en/of gevolgschade (zoals o.m. gederfde inkomsten en winsten, productieverliezen, financieringskosten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten, kosten die gemaakt zouden zijn als de opdracht van meet af aan juist zou zijn verricht).
9.2. De Wederpartij vrijwaart Neitraco Geo, Infra & Telecom en de door haar ingezette medewerkers voor aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de Prestatie.

Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud
10.1. Neitraco Geo, Infra & Telecom behoudt alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie, ten aanzien van door haar vervaardigde goederen. De Wederpartij verkrijgt de eigendom van het geleverde en/of de fysieke resultaten van de opdracht niet eerder dan nadat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Neitraco Geo, Infra & Telecom behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

Personeel
11.1. De Wederpartij verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging ervan, geen medewerkers die bij Neitraco Geo, Infra & Telecom in dienst zijn of die belast zijn met het uitvoeren van de opdracht, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht van Neitraco Geo, Infra & Telecom om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen. Partijen kunnen van hetgeen in dit artikel is vastgelegd alleen schriftelijk afwijken.

Goedkeuring gegevens
12.1. Door Neitraco Geo, Infra & Telecom aan de Wederpartij ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de Wederpartij te zijn goedgekeurd wanneer de Wederpartij niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

Software en aanverwante ICT diensten
13.1. In geval van levering of het ter beschikking stellen van software krijgt Wederpartij daarvoor een gebruiksrecht zoals in de aanbieding omschreven, en bij gebreke daarvan, een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst. De intellectuele eigendom blijft berusten bij de rechthebbende(n). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.
13.2. Neitraco Geo, Infra & Telecom is niet verantwoordelijk voor de juistheid, of deugdelijkheid van door de Wederpartij of derden gehanteerde software, systemen, verbindingen en/of databases.
13.3. Wederpartij is verantwoordelijk voor de zorgvuldige geheimhouding en het gebruik van toegekende toegangscodes en wachtwoorden en de daarmee afgenomen eenheden/producten.
13.4. Tenzij anders overeengekomen maken voorlichting over en het beheer en/of onderhoud en de doorontwikkeling van software, apps etc. geen deel uit van de met de wederpartij gesloten overeenkomst. Neitraco Geo, Infra & Telecom spant zich in voor een ongestoord gebruik en continuïteit van de software, apps, etc., maar kan daarvoor niet instaan. Neitraco Geo, Infra & Telecom is niet verantwoordelijk voor het herstel van verloren gegane of beschadigde gegevens of daaruit voortvloeiende schade. Wederpartij verschaft Neitraco Geo, Infra & Telecom toegang — zo nodig op afstand — tot de systemen waarop de software, apps, etc. werken.
13.5. Na afloop van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst staakt Wederpartij het gebruik van de software, apps, etc. en zal Wederpartij de betreffende bescheiden onmiddellijk verwijderen en retourneren aan Neitraco Geo, Infra & Telecom. Neitraco Geo, Infra & Telecom is gerechtigd om naleving hiervan te (laten) controleren, waaraan Wederpartij zijn medewerking zal verlenen.

Nietigheid
14.1. Indien één of meer bepalingen van algemene voorwaarden of de met de wederpartij gesloten overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de voorwaarden of de overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

Geschillen
15.1. Bij geschillen is de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Neitraco Geo, Infra & Telecom exclusief bevoegd. De met de wederpartij gesloten overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Hoofdstuk II

Aanvullend gelden de volgende Leveringsvoorwaarden:

Levertijd / uitvoeringsperiode
16.1.  Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
16.2.  De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Neitraco Geo, Infra & Telecom, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
16.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan Neitraco Geo, Infra & Telecom bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Neitraco Geo, Infra & Telecom, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Neitraco Geo, Infra & Telecom, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door Neitraco Geo, Infra & Telecom wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.
Behoudens tegenbewijs door de Wederpartij wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
16.4. De Wederpartij is gehouden alle kosten die Neitraco Geo, Infra & Telecom maakt of schade die Neitraco Geo, Infra & Telecom lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
16.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft de Wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Wederpartij vrijwaart Neitraco Geo, Infra & Telecom voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Levering en risico-overgang
17.1. Levering vindt plaats op het moment dat Neitraco Geo, Infra & Telecom de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan Wederpartij en aan Wederpartij heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Wederpartij draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
17.2. Wederpartij en Neitraco Geo, Infra & Telecom kunnen overeenkomen dat Neitraco Geo, Infra & Telecom voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Wederpartij. Wederpartij kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Overmacht
18.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Neitraco Geo, Infra & Telecom niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
18.2. Onder overmacht wordt onder meer en derhalve niet limitatief verstaan de omstandigheid dat door Neitraco Geo, Infra & Telecom ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan Neitraco Geo, Infra & Telecom afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
18.3. Neitraco Geo, Infra & Telecom heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens Wederpartij na te komen. Als de overmacht situatie is vervallen, komt Neitraco Geo, Infra & Telecom zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
18.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Neitraco Geo, Infra & Telecom bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Neitraco Geo, Infra & Telecom.
18.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Wijzigingen
19.1. Wijzigingen van de overeenkomst door Wederpartij resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp en/of de specificaties;
b. de door Wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
19.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Wederpartij is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Neitraco Geo, Infra & Telecom te voldoen.

Uitvoering van het werk
20.1. Wederpartij zorgt ervoor dat Neitraco Geo, Infra & Telecom zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
20.2. Wederpartij draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van Neitraco Geo, Infra & Telecom, Wederpartij en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
20.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is Wederpartij gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Wederpartij dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Wederpartij dient Neitraco Geo, Infra & Telecom op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is Wederpartij verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

Oplevering van het werk
21.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als Wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door Wederpartij in gebruik is genomen. Neemt Wederpartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als Neitraco Geo, Infra & Telecom schriftelijk aan Wederpartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Wederpartij niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
d. als Wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
21.2. Keurt Wederpartij het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Neitraco Geo, Infra & Telecom. Wederpartij dient Neitraco Geo, Infra & Telecom in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
21.3. Wederpartij vrijwaart Neitraco Geo, Infra & Telecom voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Garantie en overige aanspraken
22.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat Neitraco Geo, Infra & Telecom voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
22.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
22.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Neitraco Geo, Infra & Telecom binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of Wederpartij crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
22.4. Kiest Neitraco Geo, Infra & Telecom voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Wederpartij moet Neitraco Geo, Infra & Telecom in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door Wederpartij aangeleverd materiaal, dan dient Wederpartij voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
22.5. Onderdelen of materialen die door Neitraco Geo, Infra & Telecom worden hersteld of vervangen, moeten door Wederpartij aan hem worden toegezonden.
22.6. Voor rekening van Wederpartij komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
22.7. Neitraco Geo, Infra & Telecom is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
22.8. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. installatie, montage, wijziging of reparatie door Wederpartij of door derden;
e. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door Wederpartij;
f. gebreken aan of ongeschiktheid van door Wederpartij gebruikte materialen of hulpmiddelen.
Geen garantie wordt gegeven op:
a. geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
b. het keuren en repareren van zaken van Wederpartij;
c. onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
22.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Wederpartij op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Klachtplicht
23.1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Neitraco Geo, Infra & Telecom heeft geklaagd.
23.2. Wederpartij moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Neitraco Geo, Infra & Telecom hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet Wederpartij uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Niet afgenomen zaken
24.1. Wederpartij is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
24.2. Wederpartij dient kosteloos alle medewerking te verlenen om Neitraco Geo, Infra & Telecom tot aflevering in staat te stellen.
24.3.  Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen.
24.4.  Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is Wederpartij, nadat Neitraco Geo, Infra & Telecom hem in gebreke heeft gesteld, aan Neitraco Geo, Infra & Telecom per overtreding een boete verschuldigd van € 250,00 per dag met een maximum van € 25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Hoofdstuk III

Aanvullend gelden de volgende Detacheringsvoorwaarden:

Detachering
25.1. De Wederpartij verstrekt Neitraco Geo, Infra & Telecom voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
25.2. Neitraco Geo, Infra & Telecom bepaalt aan de hand van de door de Wederpartij verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende kandidaten, welke kandidaten zij aan de Wederpartij voorstelt ter uitvoering van de opdracht.
25.3. De Wederpartij is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde kandidaat geen doorgang vindt.
25.4. Indien een voorstel van Neitraco Geo, Infra & Telecom leidt tot detachering van een kandidaat, dan is Wederpartij aan Neitraco Geo, Infra & Telecom het tarief verschuldigd, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Wordt een door Neitraco Geo, Infra & Telecom geïntroduceerde kandidaat in een andere functie binnen de organisatie van Wederpartij (waaronder tevens wordt verstaan de holding, werk- of dochtermaatschappijen) aangesteld dan waarvoor is bemiddeld dan zal Wederpartij eveneens het in de opdrachtbevestiging overeengekomen tarief van Neitraco Geo, Infra & Telecom als honorarium voor iedere door Wederpartij in dienst genomen kandidaat zijn verschuldigd.
25.5. Alle door Neitraco Geo, Infra & Telecom voorgestelde kandidaten aan de Wederpartij kunnen niet zonder schriftelijk toestemming van Neitraco Geo, Infra & Telecom gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf datum van introductie van de kandidaat en/of medewerker, in dienst treden bij de Wederpartij of een daaraan gelieerde organisatie. De Wederpartij moet Neitraco Geo, Infra & Telecom schriftelijk op de hoogte brengen als het één of meerdere kandidaten van Neitraco Geo, Infra & Telecom in dienst wil nemen.
25.6. Het is de Wederpartij en aan Wederpartij gelieerde vennootschappen gedurende de opdracht dan wel detacheringsovereenkomst alsmede tot en met 12 maanden na afloop van de opdracht dan wel detacheringovereenkomst niet toegestaan met een medewerker van Neitraco Geo, Infra & Telecom rechtstreeks voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Neitraco Geo, Infra & Telecom.
25.7. Het is de Wederpartij niet toegestaan gegevens van door Neitraco Geo, Infra & Telecom voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neitraco Geo, Infra & Telecom aan derden bekend te maken.
25.8. Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 25.5, 25.6 en 25.7 is de Wederpartij aan Neitraco Geo, Infra & Telecom een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van Neitraco Geo, Infra & Telecom van de Wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.
25.9. In de opdrachtbevestiging kan worden overeengekomen of en, zo ja, na welke termijn Wederpartij gerechtigd is een medewerker van Neitraco Geo, Infra & Telecom over te nemen.

Opdrachtbevestiging
26.1. Elke opdracht die leidt tot detachering van de voorgestelde kandidaat bij Wederpartij zal door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, en met verwijzing naar deze voorwaarden, door Neitraco Geo, Infra & Telecom aan de Wederpartij worden bevestigd.
26.2 De opdrachtbevestiging bevat onder meer de volgende specificaties:
a. opdrachtnummer en omschrijving van de werkzaamheden;
b. overeengekomen tariefstelling (exclusief BTW) door Neitraco Geo, Infra & Telecom aan Wederpartij in rekening te brengen inzake een werkweek van 40 uren voor werkzaamheden uit te voeren binnen Nederland;
c. startdatum en, indien mogelijk, de verwachte einddatum;
d. geschatte uren voor de totale opdracht;
e. aantal te werken uren per week, rust- en werktijden;
f. naam van de in te zetten medewerker;
g. voorwaarden ten aanzien van vervoerskosten c.q. een auto van de zaak, indien overeengekomen;
h. tussentijdse opzegtermijn en proefperiode, indien overeengekomen;
i. voorwaarden inzake overname van de in te zetten medewerker, indien overeengekomen;
j. andere bepalingen die op de desbetreffende opdracht van toepassing zijn.
26.3. Het tarief kan bestaan uit een vast honorarium en/of een uurtarief en in rekening te brengen materiaalkosten, reiskosten en/of andere kosten.
26.4. Tenzij de Wederpartij binnen 5 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar ingediend heeft, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
26.5. Wijzigingen in of van aangaande een opdrachtbevestiging zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Neitraco Geo, Infra & Telecom zijn bevestigd.
26.6. Voor afwijkingen van de tevoren de vooraf vastgestelde vermoedelijke tijdsduur voor de uitvoering van de opdracht is Neitraco Geo, Infra & Telecom niet aansprakelijk.

Verrichten van de werkzaamheden
27.1. De Wederpartij zal zich ten aanzien van de gedetacheerde medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
27.2. De Wederpartij verplicht zich de door Neitraco Geo, Infra & Telecom ingezette medewerker toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden, die in het kader van de overeengekomen opdracht dienen te worden verricht, alsmede in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij de Wederpartij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.
27.3. De Wederpartij zal aan Neitraco Geo, Infra & Telecom en/of de medewerker vóór aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de van de medewerker verlangde beroepskwalificaties. De Wederpartij geeft de gedetacheerde medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
27.4. De Wederpartij zal, indien noodzakelijk, aan Neitraco Geo, Infra & Telecom en/of de medewerker vóór aanvang van de werkzaamheden een document verstrekken met de specifieke kenmerken van de werkplek waar de werkzaamheden verricht gaan worden. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de gedetacheerde medewerker zijn gelijk aan de bij Wederpartij ter zake gebruikelijke uren en arbeidstijdenpatroon, tenzij anders is overeengekomen.
27.5. De Wederpartij staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de gedetacheerde medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De Wederpartij ziet er op toe dat de gedetacheerde medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
27.6. De Wederpartij dient Neitraco Geo, Infra & Telecom bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Neitraco Geo, Infra & Telecom deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de gedetacheerde medewerker. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de Wederpartij Neitraco Geo, Infra & Telecom onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Wederpartij nalaat om Neitraco Geo, Infra & Telecom tijdig te informeren, is de Wederpartij gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Neitraco Geo, Infra & Telecom het (opdrachtgevers)tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode
27.7. De gedetacheerde medewerker zal vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de Wederpartij opnemen.
27.8. Voor aanvang van de werkzaamheden door de gedetacheerde medewerker stelt de Wederpartij de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de medewerker, inclusief de daarbij behorende instructies.
27.9. Het is de Wederpartij niet toegestaan de gedetacheerde medewerker aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, tenzij Neitraco Geo, Infra & Telecom daarmee heeft schriftelijk heeft ingestemd.
27.10. Tewerkstelling van de gedetacheerde medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde Wederpartij is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Wederpartij, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Neitraco Geo, Infra & Telecom en de gedetacheerde medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Arbeidsomstandigheden
28.1. De Wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De Wederpartij is jegens de gedetacheerde medewerker en Neitraco Geo, Infra & Telecom verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
28.2. Indien de gedetacheerde medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Wederpartij, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Wederpartij informeert Neitraco Geo, Infra & Telecom zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. Neitraco Geo, Infra & Telecom behoudt zich het recht voor om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.
28.3. De Wederpartij zal de gedetacheerde medewerker en Neitraco Geo, Infra & Telecom vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de gedetacheerde medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Wederpartij en/of Neitraco Geo, Infra & Telecom daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
28.4. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Wederpartij gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
28.5. De Wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Neitraco Geo, Infra & Telecom verstrekt de Wederpartij een bewijs van verzekering.

Administratie van de werkzaamheden
29.1. Voor de voortgang van de overeengekomen werkzaamheden die in het kader van de opdracht dienen te worden verricht, houdt de door Neitraco Geo, Infra & Telecom ingezette medewerker (schriftelijk en/of digitaal) een weekstaat bij ter registratie van de gewerkte uren. De Wederpartij is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en vrije dagen juist en duidelijk zijn ingevuld en de weekstaat is goedgekeurd. Door ondertekening van de weekstaat en/of invoering van de uren verklaart de Wederpartij zich eveneens akkoord met de inhoud en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in de betreffende week.
29.2. Indien de Wederpartij de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Neitraco Geo, Infra & Telecom aansluitend aan de door de gedetacheerde medewerker gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt.
29.3. De Wederpartij staat in voor (teken-)bevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de weekstaten.
29.4. Bij verschil tussen een bij Neitraco Geo, Infra & Telecom ingeleverde weekstaat en het door Wederpartij behouden afschrift daarvan, geldt het bij Neitraco Geo, Infra & Telecom ingeleverde exemplaar als juist, tenzij Wederpartij het tegendeel kan aantonen.

Vergoeding
30.1. Facturering van de vergoeding geschiedt wekelijks op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte c.q. de overige uren waarover ingevolge de opdracht en algemene voorwaarden het (opdrachtgevers)tarief verschuldigd is.
30.2. De door Neitraco Geo, Infra & Telecom wekelijks in te dienen facturen worden samengesteld aan de hand van de door de Wederpartij c.q. diens personeelsleden voor akkoord getekende weekstaten dan wel ingevoerde urenregistratie. De factuur vermeldt onder meer de periode waarop de factuur betrekking heeft alsmede een specificatie van de ingezette medewerkers, het ingezette materieel en het verbruikte materiaal.
30.3. Gemaakte onkosten door medewerkers van Neitraco Geo, Infra & Telecom ten behoeve van de uitvoering van een opdracht, worden aan de Wederpartij in rekening gebracht voor zover deze niet in het uurtarief en/of opdrachtbevestiging zijn opgenomen. Indien de Wederpartij van de medewerker verlangt dat hij opleiding gaat volgen, zullen de kosten van opleiding voor rekening komen van Wederpartij; bovendien is Wederpartij aan Neitraco Geo, Infra & Telecom het uurtarief verschuldigd, vermenigvuldigd met de tijd die de ingezette medewerker besteedt aan het volgen van bedoelde opleiding.
30.4. Indien op enig moment de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt Neitraco Geo, Infra & Telecom de beloning van de gedetacheerde medewerker en het (opdrachtgevers)tarief opnieuw vast op basis van de door de Wederpartij verstrekte informatie omtrent de inlenersbeloning.
30.5. Indien door enige oorzaak, die toerekenbaar is aan de Wederpartij, de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Neitraco Geo, Infra & Telecom gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen.

Tussentijdse wijziging en opzegging
31.1. Wijziging, uitbreiding of beperking van de in de opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Wederpartij en Neitraco Geo, Infra & Telecom komt niet tot stand, tenzij Neitraco Geo, Infra & Telecom deze schriftelijk aan Wederpartij heeft bevestigd.
31.2. Voor de overeenkomst geldt de eerste maand van detachering als proefperiode, tijdens welke periode beide partijen de overeenkomst per dag kunnen beëindigen; voorafgaande aan deze beëindiging vindt er tussen partijen overleg plaats. De opzeggende partij is niet gehouden om de schade die de andere partij hierdoor lijdt, te vergoeden. Bij verlenging of voortzetting van de overeenkomst is geen sprake van een proefperiode.
31.3. De overeenkomst is door partijen wederzijds opzegbaar met inachtneming van een kalendermaand; opzegging dient schriftelijk te gescheiden.
31.4. Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen, indien één der partijen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. In dat geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van het project en de gemaakte kosten. Alle vorderingen die Neitraco Geo, Infra & Telecom in deze gevallen op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
31.5. De Wederpartij is niet gerechtigd de tewerkstelling van de gedetacheerde medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten.
31.6. Neitraco Geo, Infra & Telecom is gerechtigd tussentijds één of meerdere kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken in het tarief, in geval van een wijziging door een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift, van de beloning of arbeidsvoorwaarden van ingezette medewerkers, van sociale lasten en premies, van de fiscale wetgeving, door invoering bij algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel daarin, als gevolg van een maatregel van toepassing zijnde binnen een CAO of door een stijging van het prijsindexcijfer van de consumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.
31.7. Een overeenkomst tussen Wederpartij en Neitraco Geo, Infra & Telecom eindigt, zonder dat Neitraco Geo, Infra & Telecom tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, van rechtswege op het tijdstip dat Neitraco Geo, Infra & Telecom een door haar ingezette medewerker niet meer ter beschikking kan stellen aan Wederpartij doordat de overeenkomst tussen Neitraco Geo, Infra & Telecom en de medewerker is beëindigd. Het einde van de overeenkomst tussen Wederpartij en Neitraco Geo, Infra & Telecom treedt niet in, indien Neitraco Geo, Infra & Telecom een gelijkwaardige medewerker voor deze werkzaamheden kan leveren.
31.8. Indien de overeenkomst tussen Wederpartij en Neitraco Geo, Infra & Telecom zonder inachtneming van de afgesproken opzegtermijn tussentijds is/ wordt beëindigd, dan wel Neitraco Geo, Infra & Telecom de overeenkomst tussentijds heeft beëindigd door een oorzaak welke geheel of grotendeels aan de Wederpartij is toe te rekenen, zal de Wederpartij aan Neitraco Geo, Infra & Telecom verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete van 100% van het laatst geldende tarief van de ingezette medewerker, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van de (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst tot het volgens de opdrachtbevestiging overeengekomen moment van beëindiging.
31.9. Indien de Wederpartij zijn betalingsverplichting jegens Neitraco Geo, Infra & Telecom niet nakomt, is Wederpartij per direct in verzuim en kan Neitraco Geo, Infra & Telecom onverwijld de opdracht beëindigen, met staking van de inzet van de medewerker, zonder dat de betalingsverplichting van Wederpartij komt te vervallen.

Vervanging van een medewerker
32.1. Zolang de arbeidsongeschiktheid van de gedetacheerde medewerker nog geen 8 weken duurt, is Neitraco Geo, Infra & Telecom niet gehouden voor vervanging van deze medewerker zorg te dragen.
32.2. In geval van arbeidsongeschiktheid langer dan 8 weken treden Neitraco Geo, Infra & Telecom en de Wederpartij met elkaar in overleg over de mogelijke vervanging van de ingezette medewerker.
32.3. Neitraco Geo, Infra & Telecom is bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de medewerker nimmer gehouden tot enige schadevergoeding aan Wederpartij.
32.4. Indien een medewerker van Neitraco Geo, Infra & Telecom in strijd met de bij Wederpartij gebruikelijke huisregels heeft gehandeld zal direct overleg plaatsvinden met Neitraco Geo, Infra & Telecom zodat deze, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, adequate maatregelen kan nemen zoals mogelijk berispen, het geven van een waarschuwing of zelfs vervangen van de medewerker.

Aansprakelijkheid
33.1. Neitraco Geo, Infra & Telecom is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Neitraco Geo, Infra & Telecom deze verplichting niet nakomt, is zij, met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel en elders in deze voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Wederpartij, mits de Wederpartij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Neitraco Geo, Infra & Telecom en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Neitraco Geo, Infra & Telecom.
33.2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Neitraco Geo, Infra & Telecom is beperkt tot het door Neitraco Geo, Infra & Telecom aan de Wederpartij in rekening te brengen vergoeding voor de uitvoering van de opdracht, waarbij voor detachering de aansprakelijk bovendien is beperkt tot de gemiddelde vergoeding over drie kalendermaanden.
33.3. Aansprakelijkheid van Neitraco Geo, Infra & Telecom voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
33.4. Neitraco Geo, Infra & Telecom schiet niet tekort jegens de Wederpartij en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de Wederpartij en Neitraco Geo, Infra & Telecom voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Wederpartij om een medewerker ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Wederpartij gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een medewerker.
33.5. Neitraco Geo, Infra & Telecom schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Wederpartij en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Wederpartij, indien Neitraco Geo, Infra & Telecom om welke reden dan ook een (vervangende) gedetacheerde medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de Wederpartij ter beschikking kan stellen.
33.6. Neitraco Geo, Infra & Telecom is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een gedetacheerde werknemer die niet blijkt te voldoen aan de door de Wederpartij gestelde eisen, tenzij de Wederpartij binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Neitraco Geo, Infra & Telecom indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Neitraco Geo, Infra & Telecom bij de selectie. In geval Neitraco Geo, Infra & Telecom en Wederpartij een proefperiode zijn overeengekomen, wordt bedoelde redelijke termijn gelijkgesteld aan de overeengekomen proefperiode.
33.7. De Wederpartij zal zich afdoende verzekeren voor alle directe en indirecte schade op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Neitraco Geo, Infra & Telecom verstrekt Wederpartij een bewijs van verzekering.
33.8. Neitraco Geo, Infra & Telecom is tegenover de Wederpartij niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Wederpartij, derden dan wel aan de gedetacheerde medewerker zelf, die voortvloeien uit doen of nalaten van de gedetacheerde medewerker.
33.9. De Wederpartij zal aan de gedetacheerde medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
33.10. Neitraco Geo, Infra & Telecom is tegenover de Wederpartij niet aansprakelijk voor verbintenissen die gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Wederpartij of derden, al dan niet met toestemming van de Wederpartij of die derden. 33.11. De door Neitraco Geo, Infra & Telecom maximaal te vergoeden schade zal in geen geval hoger zijn dan het door haar verzekering uit te keren schadebedrag.
33.12. De Wederpartij vrijwaart Neitraco Geo, Infra & Telecom voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Neitraco Geo, Infra & Telecom als werkgever van de gedetacheerde medewerker – direct of indirect – ter zake van de in leden 4 en 5 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
33.13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Neitraco Geo, Infra & Telecom.
33.14. Neitraco Geo, Infra & Telecom heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Neitraco Geo, Infra & Telecom maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.